Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Umowa dla Słuchacza


 

 Załącznik do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 170 z dnia 14 listopada 2014 r.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za kurs językowy

zawarta w dniu _______________ w  __________________

 

Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, zwany w treści umowy „Uczelnią”, reprezentowany przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs językowy ________________________________________________________________________________________________

Pani/Pan _______________________________________________  zamieszkała/ły*: (adres do korespondencji) ______________________________, PESEL:  ________________________________________________, zwany w treści umowy „Uczestnikiem”, kształcący się na kursie językowym o nazwie __________________________________________________, prowadzonym w _________________________________________________________________

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 1

Użyte w umowie określenia oznaczają:

1) „Uchwała Senatu” – uchwałę Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za prowadzenie kursów językowych oraz za egzaminy certyfikujące organizowane w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach;

2) „Opłaty” – opłaty za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne określone w treści umowy;

3) „Ustawa” – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

4) „Kierownik kursu” – bezpośredni przełożony uczestników kursu językowego.

§ 2

Przedmiotem umowy jest określenie warunków opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z kształceniem na kursie językowym prowadzonym w formie kursu dokształcającego.

§ 3

1. Uczestnik został przyjęty na kurs językowy o nazwie ______________________________________________________________________________________  trwający w okresie od _______________  do __________________  prowadzony przez  ___________________________________________________________

2. Uczelnia oświadcza, że spełnia warunki do prowadzenia kursu językowego, poprzez program kursu, w tym kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć oraz niezbędną infrastrukturę.

3. Uczelnia oświadcza, że:

1) program kursu będzie realizowany zgodnie z planem kursu. Plan kursu oraz warunki zaliczenia poszczególnych przedmiotów będą dostępne dla Uczestnika przed rozpoczęciem kursu językowego;

2) po spełnieniu przez Uczestnika wymaganych tokiem kursu językowego warunków jego ukończenia, Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

§ 4

Informację o wysokości opłaty za kurs językowy oraz wysokości kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do świadczenia tej usługi Uczelnia zamieszcza na swojej stronie internetowej.

§ 5

1. Za kurs językowy, Uczestnik jest zobowiązany uiścić, ustaloną przez Rektora opłatę w wysokości _______________________ zł za cały kurs.

2. Zmiana warunków i wysokości opłaty za kurs wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do umowy.

§ 6

Za kształcenie na kursie językowym Uczestnik wnosi opłaty:

1) jednorazowo w terminie: _______________________________________

2) w dwóch równych częściach:

a) w semestrze zimowym: - _______________________________________, - ______________________________________,

b) w semestrze letnim: - ______________________________________, - ________________________________________.

§ 7

1. Uczestnik wnosi opłaty w formie przelewu na rachunek bankowy nr __________________________________________  lub w formie wpłaty w kasach Uczelni.

2. Przy dokonywaniu przelewu lub wpłaty na konto, o których mowa w ust. 1 należy nadać odpowiedni tytuł przelewu lub wpłaty, zgodnie z zasadami określonymi na stronie jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs.

3. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu opłaty na rachunek Uczelni.

4. Uczestnikowi kursu językowego, który nie wniesie opłaty w wyznaczonych terminach, o których mowa w § 6, Kierownik kursu językowego doręcza wezwanie do niezwłocznej zapłaty.

5. Jeśli Uczestnik kursu językowego spóźni się z wniesieniem opłaty, Uczelnia naliczy odsetki ustawowe za czas zwłoki.

6. Zaleganie przez Uczestnika z opłatami związanymi z odbywaniem kursu językowego może stanowić podstawę do skreślenia go z listy uczestników kursu.  

§ 8

1. Umowa zostaje zawarta na określony w planie kursu czas jego trwania. 2. Rozwiązanie umowy następuje, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadku wydania decyzji ostatecznej o skreśleniu Uczestnika kursu językowego z listy uczestników kursu językowego.

§ 9

1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku:

1) gdy Uczestnik kursu językowego złoży na piśmie rezygnację z kursu przed terminem rozpoczęcia zajęć;

2) gdy zajęcia na kursie językowym nie rozpoczęły się.

2. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, o którym mowa w § 8 ust. 1 Uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za czas pozostały do końca okresu, za który wniesiono opłatę, licząc od dnia następnego po dniu w którym Uczestnik kursu złożył kierownikowi jednostki organizacyjnej prowadzącej kurs językowy pisemną rezygnację z kursu.

3. Uczelnia dokonuje zwrotu, w sposób pisemnie wskazany przez Uczestnika kursu tj. przelewem na podane przez Uczestnika kursu konto bankowe lub w kasie Uczelni.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Uchwały Senatu, Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.

§ 11

1. Uczestnik kursu językowego zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Uczelni o każdej zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie, w tym adresu wskazanego jako adres do korespondencji.

2. Uczestnik kursu językowego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych z realizacją niniejszej umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

                                                                                                                                                    § 12

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy Strony poddają rozpoznaniu przez właściwy sąd powszechny.

§ 13

Każdorazowa zmiana treści umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu do umowy.

§ 14

Roszczenia z tytułu niniejszej umowy przedawniają się z upływem trzech lat.  

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Uczelnia:

Uczestnik: