Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 „Powtórka przed egzaminem końcowym po lektoracie z języka angielskiego”

 

W edycji "Wiosna 2018" oferujemy:

 

Poziom B1: ogólne przygotowanie do egzaminu po lektoracie UŚ

 

 

 

Poziom B1/B2: konwersacje -  przygotowanie do egzaminu ustnego po lektoracie UŚ

 

Kurs adresowany jest do studentów drugiego roku przygotowujących się do egzaminu końcowego z lektoratu języka angielskiego na poziomach B1 oraz B2. Ma na celu zapoznanie z formatem egzaminu, oraz rozwijanie wymaganych kompetencji językowych: pogłębianie umiejętności rozumienia tekstu pisanego i słuchanego, powtórzenie i utrwalenie obowiązującego materiału gramatycznego i leksykalnego oraz formułowanie wypowiedzi pisemnej. Przewiduje również przygotowanie do części ustnej egzaminu: formułowanie wypowiedzi na tematy z zakresu zagadnień obowiązujących na danym poziomie.

 

 

 

Kurs powtarza "w pigułce" gramatykę i słownictwo na poziomie B1,
bazując na obowiązującym na lektoracie podręczniku "English File” third edition, intermediate". Ćwiczy również umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu oraz pisanie krótkich tekstów przydatne na egzaminie. Kursanci zapoznają się z formułą egzaminu, otrzymują również dodatkowe materiały związane z omawianymi zagadnieniami. Pod koniec kursu studenci mogą przystąpić do próbnego testu, który pozwoli im na ocenienie własnych umiejętności, rozpoznanie i poprawienieewentualnych niedociągnięć, a także doda pewności siebie przed właściwym egzaminem.

 

Kurs języka angielskiego przygotowującego do części ustnej egzaminu kończącego zajęcia lektoratowe w Uniwersytecie Śląskim adresowany jest do osób pragnących usystematyzować i pogłębić swoje umiejętności formułowania wypowiedzi ustnej w ramach przygotowań nie tylko do egzaminu uczelnianego na poziomie B1/B2, ale również innych takich jak IELTS czy First.

W konwencji obowiązujących zadań egzaminacyjnych omówione zostaną kluczowe wątki tematyczne niezbędne do płynnej komunikacji w języku angielskim (m.in. relationships; the body and the mind; keeping fit; lifestyles; tourism; history; the natural world; design and innovation; information technology; globalisation; urbanisation; the green revolution; the energy crisis; business; the media; the arts  i in.)

Uzupełniające teksty, nagrania oraz ćwiczenia stanowią punkt wyjścia do wypowiedzi ustnych.

 

 „Kontynuacja lektoratu UŚ”

 

Kurs adresowany jest do wszystkich studentów, którzy zakończyli zajęcia lektoratowe.

Kurs zapewnia studentom ciągłość kształcenia językowego, co w znacznym stopniu ułatwi realizację lektoratu w ramach uzupełniających studiów magisterskich. W ramach kursu zrealizowany zostanie materiał zawarty w podręczniku lektoratowym (treści, które nie zostały ujęte w module lektoratowym) , poszerzony o dodatkowe materiały przygotowane przez lektora. W ramach zajęć doskonalone będą wszystkie umiejętności językowe, z naciskiem na mówienie.