Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Legal English

Dwusemestralny kurs adresowany do praktyków prawa, tłumaczy, studentów oraz wszystkich innych osób, które są zainteresowane nabyciem lub odświeżeniem wiedzy z zakresu angielskiego języka prawniczego i kluczowej terminologii najważniejszych dziedzin prawa – przy jednoczesnym przekuwaniu tej wiedzy na umiejętności praktyczne i swobodę korzystania z Legal English na co dzień.

Zakres tematyczny kursu:

 • system prawa (źródła prawa, proces ustawodawczy, instytucje, zawody prawnicze, common law vs. civil law); 
 • prawo umów (zawieranie umów, typowe klauzule umowne, rodzaje umów, rozwiązywanie umów, względny charakter praw obligacyjnych); 
 • prawo działalności gospodarczej (formy działalności gospodarczej, rozpoczęcie działalności gospodarczej, prawo spółek, dokumenty w spółkach, rozwiązanie spółki, fuzje i przejęcia, podstawowe zagadnienia podatkowe); 
 • prawo rzeczowe (ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, różnic pomiędzy systemami common law i civil law); 
 • prawo pracy (m.in. umowy o pracę, podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych); 
 • prawo własności intelektualnej (prawo autorskie, pateny, znak handlowy, licencje); 
 • prawo i postępowanie administracyjne (prawo administracyjne w krajach common law, organy administracji, akt administracyjny); 
 • prawo i postępowanie karne (rodzaje przestępstw i kar, policja i prokuratura, postępowanie przygotowawcze, akt oskarżenia, rozprawa główna, apelacja); 
 • postępowanie cywilne (pozew, w tym o rozwód i zapłatę, postępowanie procesowe i nieprocesowe, rodzaje orzeczeń); 
 • Prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe publiczne (instytucje europejskie i międzynarodowe, akty prawne, sądy międzynarodowe).

Zakres umiejętności: udzielanie porad i rekomendacji, rozmowa z klientem i prawnikiem, wyrażanie i uzasadnianie swoich opinii, omawianie przebiegu procedur i postępowań, interpretacja przepisów w języku obcym, określanie praw i obowiązków, redagowanie opinii prawnych, pisemnych wyjaśnień, postanowień umownych, proste tłumaczenia prawnicze, porównywanie różnych rozwiązań i regulacji prawnych, wyszukiwanie informacji i terminologii w wiarygodnych źródłach.

Zakres językowy:

stylistyka i typowe słownictwo języka prawnego i prawniczego, Plain English vs. Legalese, podstawowe czasy, tryby warunkowe, strona bierna, pytania pośrednie, tryb subjunctive, przyimki, czasowniki
modalne, kolokacje.

Intensywny kurs weekendowy Business English - konwersacje

Celem kursu jest rozwój praktycznej znajomości języka angielskiego w kontaktach biznesowych na poziomie B1/B2. Podczas zajęć, nacisk kładziony jest na umiejętność słuchania oraz mówienia w języku angielskim a ponadto słuchacze rozwijają zasób słownictwa biznesowego. W trakcie trwania kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Marki produktów, wady i zalety kupowania produktów od znanych producentów. Marka a jakość produktu.
 2. Dyskusja na temat spotkań biznesowych. Rozwijanie umiejętności aktywnego uczestnictwa w spotkaniach biznesowych prowadzonych w języku angielskim.
 3. Podróże w biznesie. Dyskusja na temat doświadczeń związanych z podróżami biznesowymi.
 4. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych w języku angielskim.
 5. Rozmowa na temat zmian zachodzących w biznesie.
 6. Rozwijanie umiejętności organizowania spotkań biznesowych w języku angielskim.
 7. Struktura organizacyjna firm. Dyskusja na temat różnych stylów organizacyjnych w firmach.
 8. Nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych

W ramach kursu słuchacze rozwijają umiejętność:

 

- posługiwania się językiem angielskim w mowie

- słuchania ze zrozumieniem

- radzenia sobie w kontaktach biznesowych

- prowadzenia rozmów telefonicznych

- uczestnictwa w spotkaniach biznesowych

Zajęcia prowadzone przy zastosowaniu komunikacyjnego podejścia w nauczaniu języków obcych, z elementami dyskusji, z pisemną lub ustną informacją zwrotną, z udziałem pracy własnej słuchacza. Ćwiczenia prowadzone są z wykorzystaniem metody aktywizującej (np. projektowej), a także z zastosowaniem TIK.

Kurs angielskiego języka prawniczego dla profesjonalistów

 

Dwusemestralny kurs adresowany do prawników oraz studentów ostatnich lat studiów prawniczych, rozwijający umiejętności wymagające znajomości języka angielskiego prawniczego w następującym zakresie tematycznym:

prawo o spółkach, prawo pracy, prawo handlowe: typologia  działalności handlowej, zakładanie firmy, wybór formy prawnej, osobowość prawna, rodzaje kontraktów, umowa o zatrudnienie, warunki zatrudnienia i rozwiązania umowy, wypowiedzenie umowy, umowy handlowe, elementy składowe umów, warunki umowy, klauzule, spory między stronami umowy. Prawo własności intelektualnej, prawo o spółkach: prawo autorskie, pateny, znak handlowy, orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej, umowa dotycząca praw, prawa własności intelektualnej w internecie. Planowanie nabycia  spółek, przejęcia i fuzje, statut spółki, prawna strona przejęcia, list intencyjny, ocena zagrożeń prawnych, procedura przejęcia i fuzji, przyczyny i następstwa niewypłacalności, procedury dotyczące niewypłacalności, prawa wierzycieli, niewypłacalność osobista.

Zakres umiejętności: udzielanie porad i rekomendacji, argumentowanie, wyjaśnianie kolejnych etapów procedur, wskazywanie podstawy prawnej i powoływanie się na dokumenty, określanie praw i obowiązków, informowanie o rezultatach działań, redagowanie pism formalnych i emaili, kontaktowanie się z klientem, doradzanie trybu postępowania.

Negocjowanie warunków umowy, wprowadzanie poprawek i zmiany warunków umowy, redagowanie warunków umowy, porównywanie prawnych form działalności, przedstawianie istniejących procedur, uczestniczenie w zebraniach i procedowanie, podnoszenie kwestii i argumentowanie podczas dyskusji, poszukiwanie konsensusu, spekulowanie na temat zdarzeń w przeszłości.

Zakres językowy: podstawowe czasy, tryby warunkowe, strona bierna, pytania pośrednie. Przedrostki i przyrostki. Mowa zależna, III tryb warunkowy, czasowniki modalne. Przysłówki. Przyimki, wyrażenia przyimkowe. Kolokacje. 

Kurs angielskiego języka prawniczego – zasady pisania i tłumaczenia umów

 

 

 

We współczesnym świecie, gdy wszelkiego rodzaju współpraca jest najczęściej regulowana umowami, umiejętność sporządzania umów w języku angielskim, a także tłumaczenia ich z lub na język angielski staje się niezbędna dla prawników współpracujących z zagranicznymi klientami lub też ubiegających się o pracę w firmach międzynarodowych i renomowanych kancelariach prawnych. Do takich właśnie osób kierowany jest kurs angielskiego języka prawniczego – zasady pisania i tłumaczenia umów. W trakcie kursu omówiona zostanie struktura typowej umowy angielskiej: postanowienia wprowadzające, zasadnicza treść umowy, oświadczenia stron oraz warunki i skutki wypowiedzenia umowy i postanowienia końcowe. Dla właściwego rozumienia języka umów konieczne będzie też zapoznanie się z zasadami gramatycznymi i konwencjami leksykalnymi charakterystycznymi dla tego typu języka prawniczego. W trakcie zajęć wprowadzone zostanie słownictwo typowe dla języka umów, a  część zajęć zostanie przeznaczona na ćwiczenia tłumaczeniowe. Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających znajomość ogólnego języka angielskiego na poziomie B2/C1.

Kurs języka      prawniczego przygotowujący   do egzaminu  TOLES  -  Test of    Legal English Skills (poziom B2/C1)

 

        

 

Zapraszamy na kurs na poziomie advanced (C1) – jeżeli:

- jesteście Państwo zainteresowani udoskonaleniem swoich umiejętności językowych i komunikacji,
-chcecie Państwo podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć szanse zatrudnienia,
- pragniecie w twórczy sposób spędzić popołudnia jednocześnie przygotowując się do przystąpienia do prestiżowego egzaminu.

Zapraszamy na kurs języka prawniczego jeżeli:

- studiujecie Państwo prawo/ jesteście prawnikami lub planujecie studia prawnicze za granicą,
- chcecie z łatwością posługiwać się językiem angielskim stosowanym w światowym biznesie,
- chcecie nauczyć się rozumieć i tworzyć dokumenty prawnicze w języku angielskim,
- planujecie przystąpić do prestiżowego egzaminu TOLES.

Kurs angielskiego języka prawniczego – prawo cywilne     i karne  (poziom B1/B2)

 

      

Rynek usług prawniczych oprócz biegłej znajomości języka angielskiego wymaga znajomości specjalistycznego języka prawniczego, co umożliwia kontakt z zagranicznymi klientami oraz daje szansę na ubieganie się o pracę w firmach międzynarodowych i renomowanych kancelariach prawniczych.

Kurs ma celu zapoznanie słuchaczy ze słownictwem z zakresu wybranych zagadnień prawa cywilnego i karnego. Szczególna uwaga słuchaczy będzie poświęcona nauce i doskonaleniu znajomości terminologii prawniczej w języku angielskim.

Kurs angielskiego języka prawniczego - "Prawnik w firmie" - "In-house lawyer"

Rynek usług prawniczych oprócz biegłej znajomości języka angielskiego wymaga znajomości specjalistycznego języka prawniczego, co umożliwia kontakt z zagranicznymi klientami oraz daje szansę na ubieganie się o pracę w firmach międzynarodowych i renomowanych kancelariach prawnych. Kurs angielskiego języka prawniczego przeznaczony jest dla osób, które aktualnie lub w przyszłości będą świadczyły usługi prawnicze, zajmowały się tłumaczeniem dokumentów prawniczych, bądź będą w swoich firmach odpowiedzialne za tłumaczenie umów. W trakcie kursu omawiane będą różne zagadnienia prawnicze z zakresu prawa handlowego i prawa pracy, jak np.  formy działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii i w Polsce i ich prawne aspekty, obowiązki i prawa pracownika, negocjowanie umowy o pracę, umowy handlowe, ochrona własności intelektualnej: prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, a także prawne aspekty fuzji i przejęć, ocena ryzyka prawnego, przyczyny i prawne implikacje upadłości firmy. Poza wprowadzeniem słownictwa specjalistycznego z powyższych dziedzin, zajęcia umożliwią także poznanie struktury umowy w języku angielskim oraz jej specyfikę językową. Kurs jest przeznaczony dla osób posiadających znajomość ogólnego języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 Kurs języka angielskiego dla doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Dwusemestralny kurs rozwijający umiejętności wymagające znajomości języka angielskiego prawniczego w następującym zakresie tematycznym:

prawo o spółkach, prawo pracy, prawo handlowe: typologia  działalności handlowej, zakładanie firmy, wybór formy prawnej, osobowość prawna, rodzaje kontraktów, umowa o zatrudnienie, warunki zatrudnienia i rozwiązania umowy, wypowiedzenie umowy, umowy handlowe, elementy składowe umów, warunki umowy, klauzule, spory między stronami umowy. Prawo własności intelektualnej, prawo o spółkach: prawo autorskie, pateny, znak handlowy, orzecznictwo z zakresu prawa własności intelektualnej, umowa dotycząca praw, prawa własności intelektualnej w internecie. Planowanie nabycia  spółek, przejęcia i fuzje, statut spółki, prawna strona przejęcia, list intencyjny, ocena zagrożeń prawnych, procedura przejęcia i fuzji, przyczyny i następstwa niewypłacalności, procedury dotyczące niewypłacalności, prawa wierzycieli, niewypłacalność osobista.

Zakres umiejętności: udzielanie porad i rekomendacji, argumentowanie, wyjaśnianie kolejnych etapów procedur, wskazywanie podstawy prawnej i powoływanie się na dokumenty, określanie praw i obowiązków, informowanie o rezultatach działań, redagowanie pism formalnych i emaili, kontaktowanie się z klientem, doradzanie trybu postępowania. Negocjowanie warunków umowy, wprowadzanie poprawek i zmiany warunków umowy, redagowanie warunków umowy, porównywanie prawnych form działalności, przedstawianie istniejących procedur, uczestniczenie w zebraniach i procedowanie, podnoszenie kwestii i argumentowanie podczas dyskusji, poszukiwanie konsensusu, spekulowanie na temat zdarzeń w przeszłości.

Zakres językowy: podstawowe czasy, tryby warunkowe, strona bierna, pytania pośrednie. Przedrostki i przyrostki. Mowa zależna, III tryb warunkowy, czasowniki modalne. Przysłówki. Przyimki, wyrażenia przyimkowe. Kolokacje. 

Język  angielski  w kontaktach    zawodowych -       korespondencja mailowa              (poziom B1/B2)

 

         

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik  English for E-mails, który wchodzi w skład serii wydawniczej the Express Series wydawnictwa Oxford University Press. 

Kurs adresowany jest do osób pragnących w sposób sprawny i skuteczny komunikować się za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Kurs ma charakter praktyczny i skupia się na sześciu wątkach tematycznych zaczynając od spraw podstawowych przechodząc stopniowo do bardziej złożonych:

1: Wprowadzenie: the email screen, email structure, subject lines.

2: Omówienie cech formalnego i nieformalnego stylu korespondencji mailowej: formal/informal phrases, abbreviations

3: Zapytania i oferty: writing and replying to enquiries, polite language

4: Wywieranie wpływu na odbiorcę: requesting action - writing to colleagues, talking about deadlines and taking action

5: Wymiana informacji: informing and replying, colloquial phrases, being diplomatic

6: Uzgadnianie i potwierdzanie ustaleń: making and confirming arrangements - typical phrases, prepositions of time, apology

Kluczowe wyrażenia i zwroty opatrzono stosownymi przykładami użycia, a nagrania ukazują je w szerszym kontekście tematycznym. Ponadto, interaktywny MultiROM zawiera dodatkowe ćwiczenia i nagrania.

Czas trwania kursu – 1 semestr / moduł (30godz.)

Język  angielski  w kontaktach    zawodowych -                         rozmowy telefoniczne                    (poziom B1/B2)

 

      

 

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik English for Telephoning, który wchodzi w skład serii wydawniczej the Express Series wydawnictwa Oxford University Press. 

Kurs adresowany jest do osób pragnących w sposób sprawny i skuteczny komunikować się za pośrednictwem telefonu, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Kurs ma charakter praktyczny i skupia się na sześciu wątkach tematycznych zaczynając od spraw podstawowych przechodząc stopniowo do bardziej złożonych:

1: Wprowadzenie: Shall I put you through? Telephoning basics, identifying yourself, getting through.

2: Wymiana informacji: Could you spell that for me? Exchanging and checking information, spelling over the phone.

3: Poczta głosowa – zostawianie i przyjmowanie wiadomości: Let me get back to you on that: Voicemail greetings, leaving and taking messages, prepositions.

4: Uzgadnianie i potwierdzanie ustaleń: When would suit you? Making and confirming arrangements, times and dates, mobile phone calls.

5: Obsługa klienta – zażalenia i reklamacje: I'm very sorry about that: Making and dealing with complaints, technical support, telephone customer care.

6: Negocjacje: How does that sound? Making and reacting to proposals, reaching agreements. 

Kluczowe wyrażenia i zwroty opatrzono stosownymi przykładami użycia, a nagrania ukazują je w szerszym kontekście tematycznym rozwijając jednocześnie umiejętność rozumienia ze słuchu. Ponadto, interaktywny MultiROM zawiera dodatkowe ćwiczenia i nagrania.

Czas trwania kursu – 1 semestr / moduł (30godz)

Sztuka prowadzenia                   prezentacji w języku                       angielskim                                   (poziom B1/B2)  

 

  

Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręcznik English for Presentations, który wchodzi w skład serii wydawniczej the Express Series wydawnictwa Oxford University Press, oraz materiały uzupełniające.

Kurs adresowany jest do osób pragnących poznać konwencje stylistyczne charakterystyczne dla wystąpień publicznych. 

Kurs ma charakter praktyczny i skupia się na sześciu wątkach tematycznych zaczynając od spraw podstawowych przechodząc stopniowo do bardziej złożonych:

1: Wprowadzenie: welcoming your audience, introducing yourself and the topic, getting the audience attention, opening and structuring a presentations.

2: Prezentacja tematu: singposting, talking about difficult issues, adding ideas.

3: Użycie materiałów wizualnych: introducing visuals and slides, saying numbers, emphasizing main points,making contrasts and describing results, describing graphs and charts.

4: Podsumowanie: concluding a presentation, summarizing the main points, making recommendations

5: Odpowiadanie na pytania: dealing with questions, anticipating questions, dealing with interruptions.

Kluczowe wyrażenia i zwroty opatrzono stosownymi przykładami użycia, a nagrania ukazują je w szerszym kontekście tematycznym rozwijając jednocześnie umiejętność rozumienia ze słuchu.

Czas trwania kursu – 1 semestr / moduł (30godz.)