Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kursy języków klasycznych:

Język łaciński dla początkujących

 

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności na poziomie podstawowym, wykształcenie umiejętności sprawnego posługiwania się łacińskimi formami i strukturami gramatycznymi w zakresie morfologii i składni; wykształcenie i doskonalenie techniki tłumaczenia i rozumienia łacińskiego tekstu na podstawie tekstów preparowanych i oryginalnych; zdobycie oraz wzbogacanie podstawowego zasobu leksykalnego języka łacińskiego; posługiwanie się słownikiem łacińsko-polskim; rozszerzenie znajomości łacińskich sentencji, złotych myśli, maksym; wykazanie związków języka łacińskiego z językami nowożytnymi, a także licznymi dziedzinami w obrębie nauki, techniki,

kultury itp.

Uczestnik kursu pozna podstawowe formy i struktury gramatyczne w zakresie
morfologii i składni; będzie rozumiał oraz potrafił tłumaczyć i interpretować proste
teksty, łacińskie sentencje, przysłowia i powiedzenia.
Kurs jest kierowany nie tylko do studentów nauk humanistycznych, prawniczych,
ale wszystkich miłośników języka łacińskiego.

Kursy języków klasycznych:

Język łaciński i cywilizacja europejska - poziom podstawowy

Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem łacińskim na poziomie podstawowym zarówno w mowie, jak i w piśmie oraz wykorzystanie ich w życiu akademickim, zawodowym i prywatnym. Zajęcia na tym poziomie  prowadzone są z uwzględnieniem przede wszystkim metody komunikacyjnej.  W ramach kursu rozwijane są umiejętności również z zakresu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego oraz wielowątkowo pojętej komunikacji językowej. Na bieżąco poszerzane są i utrwalane sprawności z zakresu gramatyki i leksyki. W ramach 30 godzin kursu uczestnik nabywa i utrwala szeroko rozumiane sprawności językowe w kontekście cywilizacji europejskiej.

Opis metod prowadzenia zajęć.

Konwersatorium:

W trakcie zajęć wykorzystywane są teksty i inne materiały przygotowane przez lektora,ilustrujące wybrane zagadnienia kultury antycznej oraz rolę języka łacińskiego jako jej nośnika przez stulecia. Zakłada się nabycie elementarnej wiedzy w zakresie wybranych zagadnień językowych i kulturowych, jak również wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie posługiwania się nimi w życiu akademickim, zawodowym i prywatnym. Częste syntezy, powtórki i wyrażenia mnemotechniczne mają ułatwić poznanie i umiejętność wykorzystania wiedzy. Na każdych zajęciach prezentowane są najpopularniejsze sentencje i wyrażenia łacińskie używane współcześnie. Przeprowadza się ćwiczenia, polegające na wyjaśnianiu pojęć pochodzących z języka łacińskiego i zwrotów frazeologicznych, wywodzących się z kultury antycznej.

Kursy języków klasycznych:

Greka

Celem kursu jest zdobycie praktycznych umiejętności w posługiwaniu się językiem greckim na poziomie podstawowym. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem metody gramatyczno-tłumaczeniowej. W trakcie kursu rozwijane są umiejętności tłumaczeniowe i poszerzany jest stopniowo zasób słownictwa oraz gramatyki. W trakcie trwania kursu uczestnicy uczą się alfabetu greckiego, zasad czytania oraz akcentowania wyrazów w starogreckim a także rozumienia prostych tekstów nawiązujących w swojej tematyce do kultury antycznej Grecji.

Opis metody prowadzenia zajęć:

Kurs oparty jest podręczniku do nauki języka starogreckiego oraz materiałach przygotowanych przez lektora. Oprócz zajęć o charakterze wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi przewiduje się kilka spotkań, na których omówione zostaną zagadnienia kulturowe związane z najważniejszymi zabytkami starożytnej Grecji, codziennym życiem Greków oraz literaturą grecką. Uzupełnieniem jest poznanie w oryginale kilku sentencji z greckim rodowodem, znanych głównie z wersji przełożonej na język łaciński.