Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

 

A1

 

Poziom podstawowy – odpowiedni dla osób rozpoczynających naukę języka angielskiego. Zajęcia na tym poziomie  prowadzone są z uwzględnieniem metody komunikacyjnej.  W ramach zajęć rozwijane są umiejętności  z zakresu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, szeroko pojętej komunikacji  językowej oraz produkcji pisemnej. Na bieżąco rozwijane są i utrwalane sprawności z zakresu gramatyki i leksyki. W ramach 30 godzin kursu uczestnik nabywa umiejętność dokonywania autoprezentacji, opisywania miejsca pochodzenia i zamieszkania, sposobów spędzania wolnego czasu, opisywania pogody, redagowania krótkich form pisemnych. Uczestnik zdobywa także podstawowe informacje dotyczące kultury danego kraju.

 

A2

 

 

Poziom podstawowy wyższy – jest odpowiedni dla osób, które są w stanie zrozumieć podstawowe zwroty (poziom A1), a ponadto potrafią konstruować proste zdania. Zajęcia na poziomie docelowym A2 adresowane są do osób, które ukończyły kurs na poziomie A1. Stosując metodę komunikacyjną rozwijane są w ramach zajęć cztery sprawności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu.Sprawności z zakresu gramatyki i leksyki rozwijane są i utrwalane na bieżąco na każdych zajęciach. W ramach 30 godzin kursu uczestnik nabywa umiejętność opowiadania o ważnych wydarzeniach w swoim życiu, prowadzenia rozmowy na temat realizacji życiowych planów i marzeń, opisywania wyglądu zewnętrznego i osobowości, sposobów spędzania wolnego czasu,  miejsca zamieszkania i prac domowych , prowadzenia rozmowy na temat zakupów i zdrowia.

 

A2+/B1

(Język francuski)

 

Kurs pomostowy A2+/B1 przeznaczony jest szczególnie dla osób, które zakończyły nabywanie kompetencji językowych na poziomie A2 ( np.ukończenie lektoratu) i przygotowują się dokontynuacji nauki języka na poziomie docelowym B1.

Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem metody komunikacyjnej.  W ramach zajęć rozwijane są umiejętności  z zakresu rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, szeroko pojętej komunikacji  językowej oraz produkcji pisemnej. Na bieżąco rozwijane są i utrwalane sprawności z zakresu gramatyki i leksyki. W ramach 30 godzin kursu uczestnik nabywa umiejętność wyrażania opinii na tematy ogólno-społeczne, zabierania głosu w dyskusji  i wprowadzony  jest w leksykę dotyczącą stosunków międzyludzkich, doskonaląc kompetencje komunikacyjne w tych obszarach. Rozwijanie kompetencji w zakresie języka pisanego obejmuje redagowanie relacji pisemnych, pism formalnych/e-maili. Kurs przewiduje powtórzenie i rozszerzenie materiału gramatycznego z poziomu A2.

Literatura: materiały własne lektora

       A2+

    (Język    angielski)

 

Nie jesteś pewien, czy pomimo wyniku testu poziomującego, wskazującego na poziom docelowy B1, poradzisz sobie w grupie na tym poziomie? Wybierz jedno-semestralny kurs pomostowy (A2+), przygotowujący do poziomu B1, który przeznaczony jest zarówno dla kontynuujących naukę ( po 4 semestrach kursu A2), jak  i dla osób , które pragną powtórzyć, rozwinąć i utrwalić materiał z poziomu A2, by móc przejść do poziomu B1. Podczas semestru zajęć słuchacze zrealizują materiał z ostatniej części podręcznika English File Pre-Intermediate (poziom A 2), na bazie którego uczestnicy kursu nabywali swoje umiejętności językowe z zakresu gramatyki i leksyki podczas 4 semestrów.  W ramach 30 godzin kursu zostaną udoskonalone wszystkie kompetencje językowe – mówienie, czytanie, formułowanie wypowiedzi pisemnych oraz rozumienie ze słuchu. Podczas kursu słuchacze nabywają umiejętność z zakresu wyrażania opinii na tematy społeczne związane z człowiekiem i otaczającym go światem.

Założeniem kursu jest zarówno doskonalenie kompetencji językowych z poziomu A2, jak i stopniowe nabywanie umiejętności z zakresu gramatyki i leksyki. Kurs A2 +  przeznaczony jest także dla tych wszystkich osób, które nie mają pewności co do swoich kompetencji językowych na poziomie B1 i pragną udoskonalić swoje umiejętności, by móc kontynuować naukę języka na poziomie wyższym B1.

 

B1  

 

Poziom średniozaawansowany – to poziom, na którym zostają wprowadzone bardziej złożone formy gramatyczne. Zakres słownictwa zostaje poszerzony w sposób, który pozwala na zrozumienie zagadnień abstrakcyjnych. Na tym poziomie uczestnicy kursu są zachęcani do dyskusji na różne tematy.

Kurs ma na celu doskonalenie  znajomości języka i podniesienie umiejętności językowych do poziomu średnio zaawansowanego. Zajęcia obejmują ćwiczenie czterech sprawności językowych: rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, mówienia oraz formułowania wypowiedzi pisemnych. Uczestnik kursu będzie mógł  w trakcie zajęć opanować  struktur y gramatyczne oraz poszerzyć  swoją znajomości słownictwa z wielu kluczowych dziedzin życia.

     B1+

   (Język  angielski)

 

     

Zadajesz sobie pytanie: poziom  B1 czy B2?  Czy poradzę sobie w grupie o poziomie docelowym B2? Wybierz jedno-semestralny kurs pomostowy ( B1+), przygotowujący do poziomu B2, skierowany do osób legitymujących się znajomością języka na poziomie B1 i przygotowujących się do kontynuowania nauki na poziomie  docelowym B2.
Zajęcia prowadzone przy zastosowaniu metody komunikacyjnej, mają na celu rozwijanie kompetencji językowych poprzez doskonalenie umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania.
Głównym założeniem kursu jest:
- wzbogacenie słownictwa
- poprawa płynności mówienia
- pogłębianie znajomości struktur gramatycznych i rozwijanie umiejętności ich praktycznego zastosowania
- poszerzanie umiejętności tworzenia i wypowiadania się w formie pisemnej
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie przygotowany do rozpoczęcia kursu na poziomie B2.

 

B2 

 

Poziom ponad średniozaawansowany – odpowiedni dla osób z dobrą znajomością języka, które posiadają bogaty zasób słownictwa. Stosunkowo bardziej zaawansowana gramatyka, fonetyka i wyrażenia frazeologiczne tworzą podstawę tego kursu. Na tym poziomie uczestnicy mają możliwość prowadzenia dyskusji na tematy bardziej złożone.

Kurs ma na celu rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych poprzez doskonalenie wszystkich czterech umiejętności: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Kurs stanowi dobrą bazę przygotowującą do różnego rodzaju egzaminów na poziomie B2. Jest również propozycją dla osób dążących do osiągnięcia płynności w posługiwaniu się językiem na różnych płaszczyznach zarówno życia prywatnego jak i zawodowego.

 

C1 

Poziom zaawansowany – przeznaczony dla osób, które pragną doskonalić naturalną komunikację w danym języku w mowie i piśmie. Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych, jest ukierunkowany na kształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem. Na zajęciach słuchacze będą pracować z rożnego rodzaju tekstami, wzbogacając słownictwo i struktury gramatyczne, a także uczestniczyć w rozmowach i dyskusjach w celu wykształcenia zarówno płynności, jak i poprawności mówienia. 

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

 

A1

dla osób rozpoczynających naukę

 

 

Zajęcia  dla osób rozpoczynających naukę języka rosyjskiego (poziom A1.1). Zajęcia nastawione są przede wszystkim na kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. W ich ramach kształcone będą następujące sprawności: mówienie, rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu pisanego, czytanie w języku rosyjskim z uwzględnieniem zasad prawidłowej wymowy, konstrukcji intonacyjnych oraz akcentuacji rosyjskiej oraz pisanie w języku rosyjskim (słuchacz uczy się alfabetu — cyrylicy oraz posługuje się w piśmie literami pisanymi). Sprawności są nabywane w oparciu o realizację wybranych bloków tematycznych. Podczas przyswajania materiału leksykalnego wdrażane będą umiejętności z zakresu opanowania gramatyki i ortografii. W ramach 30 godzin zajęć uczestnik kursu nabędzie umiejętności rozumienia tekstu mówionego i pisanego oraz formułowania prostych wypowiedzi ustnych w zakresie autoprezentacji oraz opisu otaczającego go świata.

Weryfikacja treści zajęć ma miejsce podczas jednostek kontaktowych (1,5h). Opanowanie treści programowych jest sprawdzane w formie pisemnej (akcentuacja, dyktanda, testy leksykalno-gramatyczne) i/lub wypowiedzi ustnej, i/lub czytania treści już zrealizowanych oraz na podstawie prac domowych i aktywności. Na ocenę końcową kursu składają się oceny cząstkowe oraz oceny z testu końcowego.

Literatura: materiały z podręczników do nauki języka rosyjskiego (dobór materiałów do poziomu grupy), podcasty, gry językowe, materiały własne.

 

A1-2

(2 semestr)

dla osób kontynuujących naukę

 

 

 

Zajęcia  dla osób kontynuujących naukę języka rosyjskiego (A1.2). W ramach zajęć, nastawionych na kształtowanie kompetencji komunikacyjnej, doskonalone będą sprawności mówienia, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, czytania oraz pisania w języku rosyjskim (m.in. redagowanie krótkich form pisemnych — zaproszeń, listów, ogłoszeń) w zakresie wybranych bloków tematycznych. W trakcie wprowadzania materiału leksykalnego realizowane będą określone zagadnienia z wymowy, gramatyki i ortografii. W ramach 30 godzin zajęć uczestnik kursu nabędzie umiejętności językowe z zakresu opisu relacji międzyludzkich, najbliższego otoczenia oraz własnego funkcjonowania w nim.

UWAGA!

Kurs przeznaczony jest dla:

  1. Osób, które zrealizowały jeden (pierwszy) semestr nauki w ramach kursu SPNJO
  2. osób, które uczyły się języka rosyjskiego krótko lub miały przerwę w nauce i chcą odświeżyć swoją wiedzę;
  3. wszystkich zainteresowanych, którzy nabyli umiejętność pisania w języku rosyjskim (znajomość cyrylicy), autoprezentacji i opisu otaczającego świata (na poziomie podstawowym) w zakresie m.in. takich treści, jak: wskazywanie osób i przedmiotów — pytania: Кто это?Что это?; przedstawianie się — konstrukcja: Как тебя зовут?; zwroty grzecznościowe; zaimki osobowe w dopełniaczu i bierniku (я/меня, ты/тебя, он/его, оно/его, она/её, мы/нас, вы/вас, они/их); konstrukcja: У меня/тебя/нёё/него/ есть…; rodzina i jej członkowie; użycie znaku miękkiego i twardego; nazwy podstawowych zawodów i konstrukcja: Я по профессии...; określanie miejsca zamieszkania i miejsca pracy (czasowniki koniugacji I: работать, жить), pytania typu: Где ты живёшь/работаешь?, Откуда ты?; liczebniki główne (1–100); zaimki przeczące нет i не; wypełnianie formularzy zawierających podstawowe dane osobowe.

Pierwsze zajęcia poświęcone będą powtórzeniu materiału i uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy.

Weryfikacja treści zajęć ma miejsce podczas jednostek kontaktowych (1,5h). Opanowanie treści programowych jest sprawdzane w formie pisemnej (akcentuacja, dyktanda, testy leksykalno-gramatyczne), i/lub wypowiedzi ustnej, i/lub czytania oraz na podstawie prac domowych (m.in. krótkich form pisemnych) i aktywności. Na ocenę końcową kursu składają się oceny cząstkowe oraz oceny z testu końcowego.

Literatura: materiały z podręczników do nauki języki rosyjskiego (dobór materiałów do poziomu grupy), krótkie teksty z prasy rosyjskiej, podcasty, gry językowe, materiały własne.

 

A2

Zajęcia na poziomie docelowym A2 adresowane są do osób, które są w stanie zrozumieć podstawowe zwroty (A1), potrafią konstruować proste zdania oraz chciałyby poszerzyć zakres słownictwa, udoskonalić sprawność mówienia, rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego, czytania oraz pisania w języku rosyjskim w zakresie wybranych bloków tematycznych. Zajęcia nastawione są przede wszystkim na kształtowanie kompetencji komunikacyjnej. Podczas przyswajania materiału leksykalnego wdrażane będą umiejętności z zakresu opanowania gramatyki i ortografii. W ramach 30 godzin kursu uczestnik nabywa umiejętność opowiadania o ważnych wydarzeniach w swoim życiu, opisywania wyglądu zewnętrznego i osobowości, sposobów spędzania wolnego czasu, miejsca zamieszkania i prac domowych.

Weryfikacja treści zajęć ma miejsce podczas jednostek kontaktowych (1,5h). Opanowanie treści programowych jest sprawdzane w formie pisemnej (akcentuacja, dyktanda, testy leksykalno-gramatyczne) i/lub wypowiedzi ustnej, i/lub czytania treści już zrealizowanych oraz na podstawie prac domowych i aktywności. Na ocenę końcową kursu składają się oceny cząstkowe oraz oceny z testu końcowego. 

Literatura: materiały z podręczników do nauki języka rosyjskiego (dobór materiałów do poziomu grupy),podcasty, gry językowe, materiały własne.