Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 Kursy językowe SPNJO


Trzymaj z nami ...

Kursy w SPNJO

Kursy językowe SPNJO to semestralne kursy dokształcające kończące się uzyskaniem Świadectwa ukończenia kursu dokształcającego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Regulamin


 

 Zarządzenie nr 133 z 03 września 2014

 

Załącznik

do zarządzenia nr 133 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

z dnia 3 września 2014 r.

 

 

Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych

prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

§ 1

Regulamin określa ogólne zasady kursów dokształcających w zakresie języków obcych, zasady naboru, ich organizację, prawa i obowiązki uczestników, prowadzonych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zwane dalej SPNJO.

§ 2

 1. SPNJO prowadzi odpłatne kursy dokształcające w zakresie języków obcych, zwane dalej kursami.
 2. Uczestnikami kursów prowadzonych w SPNJO mogą być studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz inne osoby niezależnie od posiadanego wykształcenia.

§ 3

 1. Kursami kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora na wniosek Kierownika SPNJO.
 2. Kierownik kursów odpowiada za organizację i sprawuje nadzór merytoryczny nad poszczególnymi kursami, a także jest opiekunem merytorycznym uczestników.
 3. Kierownik kursów ogłasza zasady rekrutacji na kursy, limit miejsc i zasady płatności określając jednocześnie termin i miejsce składania dokumentów.

§ 4

 1. SPNJO organizuje kursy zróżnicowane pod względem poziomu zaawansowania i koncepcji kształcenia.
 2. W ramach oferty kursów mogą być prowadzone kursy wyrównawcze w szczególności przeznaczone dla studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pragnących podwyższyć swoje kompetencje językowe do określonego poziomu w krótkim czasie, na przykład w celu osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia realizowanych w trakcie studiów w ramach modułu język obcy.
 3. Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym w siedzibie SPNJO lub innych obiektach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

§ 5

 1. Jeżeli SPNJO nie zadecyduje inaczej o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń wraz z wymaganą dokumentacją.
 2. Dopuszcza się uzależnienie przyjęcia na kurs od wyniku przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego np. w formie testu poziomującego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Decyzję o przyjęciu na kurs podejmuje kierownik kursów.
 4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do kierownika SPNJO w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika kursów, który wydał decyzję.

§ 6

 1. Warunkiem zapisania kandydata na kurs jest:Kandydat zobowiązany jest dopełnić wszystkich czynności, o których mowa w ust. 1 najpóźniej do trzech dni przed terminem rozpoczęcia kursu, z zastrzeżeniem § 9 ust.1.
  1. złożenie w sekretariacie SPNJO podania o przyjęcie na kurs;
  2. podpisanie umowy przez kandydata z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
  3. uiszczenie opłaty za kurs;
  4. dostarczenie do sekretariatu SPNJO potwierdzenia o dokonaniu płatności.
 2. Kandydat zobowiązany jest dopełnić wszystkich czynności, o których mowa w ust.1 najpóźniej do trzech dni przed terminem rozpoczęcia kursu, z zastrzeżeniem  § 9 ust.1.

§ 7

W przypadku zgłoszenia się liczby kandydatów mniejszej od wymaganej kierownik SPNJO może na wniosek kierownika kursów podjąć decyzję o jego nieuruchomieniu.

§ 8

 1. Wysokość opłat za kursy ustala Rektor, na wniosek kierownika SPNJO.
 2. Uczestnicy mogą być finansowani lub dofinansowani przez instytucje zewnętrzne, w tym ze środków pomocowych UE. W takim przypadku wysokość opłat za kursy ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych kursów albo ich słuchaczy.
 3. Warunki odpłatności za kurs określa pisemna umowa zawarta między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a uczestnikiem kursu.

§ 9

 1. Opłaty za kursy uczestnicy wpłacają na rachunek bankowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach lub w formie wpłaty w kasach Uczelni w terminie ustalonym przez kierownika kursów, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia zajęć na kursie.
 2. Opłatę uważa się za dokonaną z chwilą wpływu należności na rachunek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 3. W przypadku kursu trwającego dłużej niż jeden semestr, opłatę wnosi się za każdy semestr, w trybie określonym w ust. 1.
 4. Wniesienie opłaty warunkuje dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie, z zastrzeżeniem postanowień § 10.

§ 10

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy kurs trwa co najmniej jeden semestr, kierownik SPNJO może zezwolić uczestnikowi kursu na wniesienie opłaty w dwóch równych częściach w następujących terminach:

 1. w semestrze zimowym:
 1. pierwsza część do 30 października,
 2. druga część do 30 listopada;
 1. w semestrze letnim:
 1. pierwsza część do 30 marca,
 2. druga część do 30 kwietnia.

§ 11

 1. Uczestnikowi kursu, który nie wniesie opłaty w wyznaczonym terminie kierownik SPNJO doręcza wezwanie do niezwłocznej zapłaty. Niewniesienie opłaty na rachunek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest podstawą do dochodzenia przez Uczelnię zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.
 2. Po wniesieniu opłaty uczestnikowi, o którym mowa w ust. 1, zostaną naliczone odsetki za zwłokę za okres od obowiązującego terminu wpłaty do daty wniesienia opłaty.
 3. Zaleganie przez uczestnika z opłatami związanymi z odbywaniem kursu może stanowić podstawę do skreślenia go z listy słuchaczy.

§ 12

 1. Opłata podlega zwrotowi w całości w przypadku, gdy:Opłata za kurs podlega zwrotowi także po rozpoczęciu zajęć, w proporcjonalnej części, liczonej od dnia następnego po dniu
  1. uczestnik złoży na piśmie rezygnację z kursu przed terminem rozpoczęcia zajęć;
  2. zajęcia na kursie nie rozpoczęły się.
 2. Opłata za kurs podlega zwrotowi także po rozpoczęciu zajęć, w proporcjonalnej części, liczonej od dnia następnego po dniu
  w którym uczestnik kursu złożył pisemną rezygnację z kursu.
 3. Decyzję w sprawach zwrotów, o których mowa ust.1 i 2 podejmuje kierownik SPNJO.

§ 13

 1. Rozpoczęcie zajęć na kursie następuje w terminie wyznaczonym przez kierownika kursów.
 2. Na pierwszym spotkaniu kierownik kursów przekazuje słuchaczom harmonogram zajęć oraz zapoznaje ich z :
 1. programem i metodami prowadzenia zajęć;
 2. stosowanymi pomocami dydaktycznymi;
 3. sposobami sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zaliczania zajęć;
 4. warunkami uzyskania świadectwa ukończenia kursu.

§ 14

 1. Egzamin przeprowadza wykładający dany przedmiot. W przypadku przedmiotów wykładanych przez więcej niż jednego wykładowcę, możliwe jest przeprowadzenie egzaminu przez nauczyciela akademickiego wyznaczonego przez kierownika kursów.
 2. Na kursie stosuje się następującą skalę ocen:
 • bardzo dobry – 5,0,
 • dobry plus – 4,5,
 • dobry – 4,0,
 • dostateczny plus – 3,5,
 • dostateczny – 3,0,
 • niedostateczny – 2,0.
 1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej słuchaczowi przysługuje prawo do składania jednego egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego przedmiotu.
 2. W przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu niekończącego się egzaminem, wyznacza się dodatkowy termin zaliczenia.

§ 15

 1. Warunkiem ukończenia kursu jest zrealizowanie programu potwierdzone pozytywnym wynikiem testu końcowego.
 2. Uczestnik, który zakończył kurs z wynikiem negatywnym otrzymuje zaświadczenie uczestnictwa w kursie.
 3. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.
 4. Świadectwo powinno zawierać ocenę ogólną ukończenia kursu którą stanowi średnia arytmetyczna ocen z zaliczeń i egzaminów oraz oceny testu końcowego, ustaloną zgodnie z zasadą:
 • do 3,25 – dostateczny (3,0),
 • od 3,26 do 3,75 – plus dostateczny (3,5),
 • od 3,76 do 4,25 – dobry (4,0),
 • od 4,26 do 4,60 – plus dobry (4,5),
 • od 4,61 – bardzo dobry (5,0).

§ 16

Uczestnikowi kursu przysługuje prawo:

 1. uczestniczenia w zajęciach realizowanych w ramach planu kursu;
 2. korzystania ze zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na zasadach ustalonych w Uczelni;
 3. korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i zasobów dydaktyczno-naukowych Uniwersytetu Śląskiego
  w Katowicach w ramach zajęć prowadzonych na kursie;
 4. konsultacji u prowadzącego zajęcia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu;
 5. wglądu do swoich prac i omówienia ich;
 6. odwołania do kierownika kursów w sprawach dotyczących zaliczeń i egzaminów;
 7. uzyskania świadectwa ukończenia kursu lub zaświadczenia uczestnictwa;
 8. ochrony danych osobowych;                                                                                                                                            
 9. rezygnacji z kursu.

§ 17

Uczestnik kursu zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów porządkowych obowiązujących w obiektach Uniwersytetu Śląskiego
  w Katowicach;
 2. samodzielnego i terminowego wykonywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, jeśli takie są przewidziane w programie kursu;
 3. uzyskiwania zaliczeń i składania egzaminów w wyznaczonych terminach oraz spełniania innych wymogów przewidzianych
  w programie kursu;
 4. zgłaszania wszelkich zmian dotyczących swoich danych osobowych (np. zmiana nazwiska, imienia, adresu zamieszkania, adresu odbioru korespondencji itp.), jakie mają miejsce w toku kursu;
 5. terminowego wnoszenia opłat;
 6. systematycznego uczestnictwa w zajęciach;
 7. zaopatrzenia się w niezbędne dla prowadzenia zajęć podręczniki lub materiały określone przez prowadzącego zajęcia;
 8. stosowania się do zaleceń dydaktycznych prowadzącego zajęcia oraz realizowania wskazanych przez niego zadań.

§ 18

 1. Kierownik kursów może skreślić uczestnika z listy słuchaczy w przypadku:
 1. rezygnacji z kursu;
 2. niezaliczenia zajęć przewidzianych programem kursu;
 3. nieprzystąpienia do egzaminu końcowego;
 4. rażącego naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Śląskim
  w Katowicach, a także powszechnie obowiązujących norm współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
 5. niewniesienia w wyznaczonych terminach opłat za kurs.
 1. Od decyzji o skreśleniu przysługuje słuchaczowi odwołanie do kierownika SPNJO w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika kursów.